Econometrics Toolbox

Ekonomiksel verilerin modellenebilmesi için fonksiyonlar sağlamaktadır. İstatiksel metodları kullanarak finansal ve ekonomik sistemlerin modellenmesi ve analizini gerçekleştirir. Tek değişkenli ARMAX/GARCH kompozit modelleri ile çok sayıda GARCH değişkenleri, çok değişkenli VARMAX modelleri ve eş-bütünleşme (cointegration) hesaplamaları yapılabilmektedir. Lineer ve nonlineer stokastik differansiyel denklemlere sahip modellerin Monte Carlo metodu ile simülasyonunu sağlanır.