Skip to main content

Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Veri Sorumlusu Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyonu Hizmet Ticaret A.Ş. (Figes A.Ş. veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz (ad-soyad, kimlik bilgileri, din, fotoğraf, e-mail, telefon numarası, adres, özgeçmiş, eğitim/öğretim bilgileri, daha önce çalışılan kurumlara ait deneyim bilgileri, mülakat değerlendirmeleri ve güvenlik kamerası görüntü kayıtları), Figes A.Ş.’ye açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan ve size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

  • Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru, Seçme, Değerlendirme ve İşe Alma/Staj Kabul Süreçlerinin Planlaması ve/veya Yürütülmesi

Toplanan çalışan/stajyer adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; holding, topluluk şirketleri, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

FİGES A.Ş., kişisel verileri doğrudan çalışan/stajyer adaylarının kendisinden, çalışan/stajyer adaylarının isteği ile FİGES A.Ş.’ye çalışan/stajyer adayının CV’sini gönderen kişilerden; e-posta, posta, fax, web sitesi, kariyer hizmeti veren iş ortakları tarafından fiziki, elektronik ortamlardan, çalışan/stajyer adayının başvurusu ile elde edilerek Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

  • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör; iş/staj başvuruları olumsuz sonuçlanan adayların CV’lerinin tekrar değerlendirmeye alınmak üzere 1 yıl ile saklanması)
  • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; adayların askerlik durumunun işlenmesi)
  • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; çalışan/stajyer adayı tarafından cv ve başvuru formu gönderilmesi)
  • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör; adres-iletişim bilgilerinin işlenmesi)
  • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; çalışan mülakat notları)

Veri Sahibinin Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Figes A.Ş. Web Sitesi’nden erişebileceğiniz , “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyonu Hizmet Ticaret A.Ş. resmi e-mail adresi info@figes.com.tr  üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYININ TAAHHÜDÜ VE AÇIK RIZA BEYANI

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına, yurt içi ya da yurt dışında bulunan veri işleme alanlarında toplanmasına, işlenmesine, ve kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu, işe alınmam ve sonrasında bünyenizde çalışıp ayrılmam halinde, tarafım adına Şirketinizden istenilen referans talepleri doğrultusunda referans talep eden şirketlerle bilgilerimin paylaşılmasına, iş başvuru formunda tarafımca doğrudan vermiş olduğum kişisel olan / olmayan mevcut verilerimin referans olarak sunulmasına onay ve rıza verdiğimi, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna  başvurarak haklarımı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.